20. 3. 2011

Žákovské portfolio - více otázek než odpovědí

Na svých kurzech - pokud je dost času - ráda zařazuji diskuzní kruh/kruhy právě na téma žákovských portfolií. Učitelé (a nejen oni) mají možnost utřídit si znalosti a načerpat inspiraci. Vždy dojdeme v podstatě ke stejným výsledkům. Portfolia mohou být:
  • prezentační;
  • hodnotící;
  • různé odnože a kombinace výše zmíněných.

Je třeba si hned na začátku ujasnit, jakým směrem budou portfolia směřována. Pokud se bude jednat o prezentační, tak tam budou zásadně jen povedené práce - ukázkové, jak je žák dobrý. Pokud bychom volili druhou možnost, je velmi vhodné mít k jednomu tématu více prací včetně těch nepovedených. A to právě z důvodu možnosti sebehodnocení a reálné ukázky "čeho jsme dosáhli".

Podle cíle pak určujeme, CO budeme do portfolia ukládat, např.:

  • portfolio sledující růst a vývoj učení žáka - koncepty prací a výsledné práce; průběžné testy a závěrečné písemné práce; průběžné práce a závěrečné souhrny; reflexi a sebereflexi formou zápisů a komentářů; reflexi učitele; komentáře rodičů; identifikaci silných a slabých stránek.
  • prezentační portfolio - vzorky nejlepších prací; ocenění a diplomy; reflexi učitele a rodičů.
  • hodnotící portfolio - ukázky výsledných prací, testů, získaných bodů apod.; třídění podle kritérií hodnocení, popř. tabulky s kritérii; analýzy pokroků v jednotlivých předmětech; úvahy o schopnostech žáka psané žákem, učitelem nebo rodiči.
Jestliže už máme jasno, CO a PROČ budeme do portfolia ukládat, je třeba zamyslet se nad tím, KDY a KDO bude portfolio aktualizovat. Zde je několik nápadů (zdroj (2):


Kdy je vhodné ukládat materiály do portfolia?
  • Nastal den D - máme zvolený den, kdy nastává "velký úklid". Ideální by bylo, pokud bychom u mladších žáků volili po 14 dnech až po měsíci, u starších záleží na množství materiálů, se kterými lze pracovat. Pravidelnost zajistí, že na portfolio nezapomenete a že se stane přirozenou součástí výuky.
  • Na závěr... čtvrtletí, pololetí, tematického celku. Usuzuji, že toto by byla nejpříjemnější cesta pro většinu českých učitelů.

Kdo ukládá materiály do portfolia?

Předně jsou to samotní žáci. Jak vyplývá z následující citace, žák by měl být zapojen do všech fází (včetně vkládání materiálů a jejich výběru), jedině tak využijeme celý potenciál žákovského portfolia.
The student needs to be directly involved in each phase of the portfolio development to learn the most from it, and the reflection phase holds the most promise for promoting student growth. (2)

Jak může probíhat reflexe materiálů?

Učitel si musí uvědomit, že (stejně jako mnohdy on) žáci neumí přirozeně reflektovat svou práci. I to je dovednost, kterou je třeba žáky naučit. A jedním z nejlepších postupů je klást návodné otázky, popř. použít návodné začátky vět. V ideálním případě budou později klást otázky žáci ve třídě (a učitel bude korigovat), což může plynule přejít v dovednost sebereflexe - žák bude schopen položit si ty správné otázky a následně na ně odpovídat.

Na obhajobu svého výběru mohou žáci odpovědět na otázku Proč sis vybral zrovna tento materiál?, popř. doplnit větu Vybral/a jsem si tento materiál, protože... Zaměření na zvýšení znalostí a dovedností můžeme reflektovat otázkami Jaké jsou silné/slabé stránky této práce?, Co byste udělali jinak/lépe, pokud jste měli víc času?, Když porovnám své současné znalosti o... s předchozími, mohu konstatovat, že... (zde je vhodné mít k dispozici podobnou práci z minula). Výhledy do budoucna můžeme vyžadovat otázkami  Co bys chtěl na této práci zlepšit?, Ještě musím zapracovat na... Celkové hodnocení tematických prací nebo celého portfolia můžeme evokovat Co o Tobě portfolio jako celek odhalilo? V tomto portfoliu vidím důkaz ....

When a student has to defend why an entry in his or her portfolio fulfills a particular learning expectation, the student will more thoroughly understand that expectation. (3)
Volný překlad: Když musí student obhájit svou volbu vloženého materiálu, učí se odhadnout své síly a porovnat je se svým očekáváním. 

Jiný druh reflexe?

V několikrát zmiňovaném příspěvku (http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/portfolios.htm) mne zaujal krátký odstavec, který nabízí trochu jiné formy práce s portfoliem (asi spíš pro starší studenty) - výběr:
  • Staňte se svým portfoliem a napište příběh, jak může komunikovat se zvolenou skupinou posluchačů/čtenářů.
  • Pište pravidelné zápisy o portfoliu, něco jako Můj milý deníčku... Tvoje portfolio :-)


KDE může být portfolio uloženo?

Velmi těžká otázka, ale velmi často skloňovaná při mých diskuzích s kolegy. Nejčastěji se shodneme, že mají žáci desky, aby sem mohli vkládat volné listy. Většinou jsou ještě roztříděné do složek. S místem ukládání je to už složitější. Ideální by bylo, aby měl každý žák desky stále k dispozici. Při stále se zmenšujících lavicích a častým přesunům tříd je to většinou nemožné. Portfolia končí ve skříních (a mnohdy v kabinetě třídního učitele, aby byly ochráněny).

Ideální stav by asi byl, kdyby měli žáci složky dvoje - jedny budou pouze skladištěm materiálů, druhé budou obsahovat již výběr, tj. toto bude "to pravé" portfolio. Já jsem používala pro odkládání stojan na papíry (i IKEA jsme koupili bílé papírové, takže si děti mohly i vyzdobit) - dobře se tam materiály ukládají, stojany se vejdou do polic nebo na okna a patřičně vyzdobená zkrášlí třídu.


Na závěr
I přes časovou náročnost a fakt, a že v hodinách Aj zní zpočátku více čeština, jsem se přesvědčila, že pokud vyučující nechápe portfolio pouze jako sbírku žákovských prací, ale zařazuje do něj i prvky sebehodnocení a pravidelně s ním pracuje i v oblasti hodnocení, je toto portfolio cenným pomocníkem na cestě k budování kompetence sebehodnocení, k posilování autonomie žáků, k umocnění  individuálního přístupu učitele k jednotlivým žákům a k jejich motivaci k dalším učení. (1)
Bohužel nedáváme žákům příliš možností pracovat se sebereflexí. Velmi často se zaměřujeme na znalosti a opomíjíme procesy učení. Pokud se však naučíme pracovat s žákovskými portfolii, jistě to bude krok správným směrem. 
But we do not give sufficient attention to the processes required to create those products or outcomes, the processes involved in self-diagnosis and self-improvement, or the metacognitive processes of thinking. (2)

Více z Metodického portálu:


Další odkazy k tématu

Citace
(1) VAHALÍKOVÁ, Jana. Metodický portál [online]. 2010 [cit. 2011-03-20]. Jak efektivně využívat žákovské portfolio. Dostupné z WWW: <http://clanky.rvp.cz/clanek/7569>.

(2) Authentic Assessment Toolbox [online]. 2011 [cit. 2011-03-20]. Portfolia. Dostupné z WWW: <http://jfmueller.faculty.noctrl.edu/toolbox/portfolios.htm>.

(3) HUGHES, Lisa. Suite 101.com [online]. 2011 [cit. 2011-03-20]. Portfolio Assessment: The Student's Role. Dostupné z WWW: <http://www.suite101.com/content/portfolio-assessment-the-students-role-a330292>.

0 komentářů:

Okomentovat

Upozornění: Váš komentář prochází schvalováním, mějte trpělivost, pokud se nezobrazí obratem. Děkuji Pavlína